Kancelaria Radców Prawnych
Anety Smolik | Agaty Zielińskiej

Kancelaria Radców Prawnych działa na rynku usług prawniczych od 2015r.

Pomagamy osobom fizycznym, indywidualnym przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, państwowym jednostkom organizacyjnym, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom.

Prawo handlowe

Prawo handlowe reguluje stosunki zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy tymi spółkami a osobami trzecimi.

Co do zasady, prawo cywilne jest bardziej surowe dla przedsiębiorców, niż dla podmiotów nieprofesjonalnych. W myśl zasady swobody umów, to zgodna wola stron kształtuje treść zawieranego między nimi stosunku prawnego, pod warunkiem, że nie jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i naturą tego stosunku. Warto więc zadbać o to, aby treść zawieranych umów na gruncie prawa handlowego, właściwie chroniła każdą ze stron umowy, w związku z czym tak ważne jest aby przed podpisaniem umowy skonsultować ją z osobą, która posiada wiedzę prawniczą oraz doświadczenie, co gwarantuje Państwu nasza Kancelaria.