16 lutego 2017

Oferta

         Kancelaria Radcy Prawnego świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów.

          Kancelaria Radcy Prawnego oferuje udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie pism w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym,  stałą obsługę prawną, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej i samorządowej.

          Naszym priorytetem jest szybkość i terminowość świadczonych przez nas usług oraz zapewnienie pełnego komfortu każdemu Klientowi wraz z nieograniczonym czasowo dostępem do usług prawnych.
Wychodząc naprzeciw naszym Klientom zapewniamy indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy, skupiając się na kompleksowym określeniu potrzeb Klienta oraz odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania.

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi w następującym zakresie:

Prawo cywilne w tym:

 • sprawy o zapłatę,

 • zobowiązania umowne, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania,

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu różnego rodzaju zdarzeń szkodowych m.in. wypadki komunikacyjne, tzw. błędy lekarskie, wypadki przy pracy, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renta odszkodowawcza z tytułu zwiększonych potrzeb, renta z tytułu utraconego dochodu, renta odszkodowawcza za śmierć osoby bliskiej, odszkodowania za śmierć członka rodziny,

 • sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych,

 • sprawy dotyczące nieruchomości m.in. ochrona własności, zasiedzenie nieruchomości i rzeczy ruchomych, zniesienie współwłasności, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, ustanowienie służebności gruntowej, osobistej i przesyłowej, ochrona posiadania,

 • prowadzenie spraw spadkowych – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
 • rozwód i separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • władza rodzicielska,
 • ustanowienie i sprawowanie opieki lub kurateli.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy,

 • roszczenie o przywrócenie do pracy,

 • roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,

 • dochodzenie na rzecz pracowników roszczeń z tytułu mobbingu, dyskryminacji,

 •  sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawo handlowe:

 • zakładanie i rejestrowanie spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • tworzenie lub opiniowanie umów oraz statutów spółek,
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego,
 • zaskarżanie uchwał organów spółki.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej,
 •  skargi od decyzji administracyjnych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
 •  skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sprawy z zakresu świadczeń z pomocy społecznej,
 •  sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 •  sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Prawo karne:

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • sprawy o wykroczenia.
  #Prawo cywilne #radcaprawnyolsztyn #usługiradcyprawnegoolsztyn #poradyprawneolsztyn #pismaprocesoweolsztyn #poradyprawneolszty #Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych #Prawo handlowe #Prawo administracyjne #Prawo karne #Odszkodowania #OC, AC #Zadośćuczynienie i renta #Z tytułu wypadku przy pracy  #Za szkody i krzywdy powstałe na skutek czynów przestępczych #Sprawy rodzinne i opiekuńcze  #Podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych  #Kompleksowe prowadzenie spraw rozwodowych